Toekomstvisie st. Werkgroep Oud-Heerenveen ( versie 2017 )

De stichting Werkgroep Oud-Heerenveen is een voortzetting van de werkgroep Oud-Heerenveen die tot 2012 deel uitmaakte van de Vrienden van het Museum Heerenveen. Aangezien de werkgroep haar taakstelling in een breder perspectief wilde plaatsen, werd de behoefte gevoeld zich los te maken van de Vrienden en zelfstandig verder te gaan, ook met het oog op mogelijke tegenstrijdige belangen. Als rechtsvorm werd het stichtingsmodel gekozen. Het bestuur laat zich bijstaan en adviseren door een Raad van Advies.

Veel van de indertijd geformuleerde doelstellingen, te vinden in de statuten (zie website), hebben nog niet aan waarde ingeboet en zijn ook heden ten dage nog actueel. De verwezenlijking van de doelstellingen wordt zichtbaar in een aantal taakvelden:

A.        Onderzoek en documentatie.

Het onderzoek richt zich op de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van met  name de plaats Heerenveen en haar bewoners. Een aantal “spitters” vormt een

 taakgroep, die de geschiedenis onderzoekt en digitaal vastlegt.

Daarnaast wordt getracht via interviews “verhalen” van oudere mensen, van uit hun eigen    beleveniswereld, los te krijgen en vast te leggen.

Zie: punt 4. Project “Interviews”      

B.     Advisering en participatie.

De stedenbouwkundige ontwikkelingen van Heerenveen met name wat betreft het Centrum van Heerenveen, worden nauwlettend gevolgd. Regelmatig vindt er overleg plaats met de wethouders die cultuur en ruimtelijke ontwikkeling in hun portefeuille hebben en zo nodig soms met bouwverenigingen of projectontwikkelaars

Zie: punt 1. Project “De Leeuw” en B. Project “Bandsterschans”.

C.    Voorlichting en publiciteit.

Op verschillende terreinen vinden activiteiten plaats:

a) aanzetten tot het komen van een boekwerk over de historie van Heerenveen;is gereed

b) het inrichten van wisseltentoonstellingen in de bibliotheek in samenwerking met de 

   Gemeente Heerenveen, Bibliotheek en het Museum Heerenveen;

c) het uitgeven van het cultuur-historische tijdschrift “Veenbrief”;

d) het organiseren van historische rondleidingen;

e) het houden van lezingen (4x per jaar);

f)  het beantwoorden van vragen op het terrein van Heerenveens historie

Zie: punt 3 “Fotoboek Heerenveen”.

Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met een aantal projecten waarvan de realisatie in de nabije toekomst gestalte kan krijgen. Te denken valt aan:

1.            Project “de Leeuw”. Dit betreft het herplaatsen van een leeuw die vroeger de grens markeerde tussen de gemeenten Aengwirden, Schoterland. en Haskerland. Dit project kan eind 2017 uitgevoerd worden.

2.            Project “Bantsterschans”. Als onderdeel van de Friese waterlinie willen we meer bekendheid geven aan het vroegere bestaan van de Bantsterschans. Na het nodige historische spitwerk zal op eenvoudige wijze d.m.v. een aarden wal en een publicatiebord hieraan bekendheid worden gegeven.

3.            Project “Fotoboek Heerenveen”. In samenwerking met een uitgeverij die de rechten bezit van het vroegere tijdschrift Fen Fryske Groun is een aantrekkelijk fotoboek samengesteld van de plaatsen Heerenveen en Oranjewoud over de periode 1927-1941. Het boek is in december 2016 uitgekomen.

4.            Project “Interviews”. Op dit moment houdt een werkgroepje zich bezig met het bevragen van oudere Heerenveners over zaken die zich in het verleden in Heerenveen hebben afgespeeld. Er is niets mooiers dan het recente verleden vast te leggen via degenen die het zelf hebben ervaren en/of meegemaakt.

5.            Project “ QR code”. Dit project is afgerond. Op geëmailleerde bordjes, bevestigd aan diverse monumentale panden in Heerenveen, kan een QR worden afgelezen (via een smart Phone). De QR code geeft een korte historische beschouwing over de geschiedenis van het betreffende pand.

6.            Project “Beeldbank”. In samenwerking met Tresoar, Museum Willem van Haren, het Historisch Informatie Punt en de gemeente Heerenveen is er een "Verhalentafel" in de Openbare Bibliotheek in Heerenveen geplaatst waarbij in een vaste modulering historisch getinte foto’s over Heerenveen worden gepubliceerd. 

     Project “Educatie” .Educatie is de rode draad, die nagenoeg alle activiteiten van de st. Werkgroep Oud-Heerenveen verbindt. Wij noemen hierbij; het geven van rondleidingen, organiseren van lezingen, inrichten van tentoonstellingen in het Historisch Informatie Centrum (HIP), organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag en het verstrekken van informatie en adviezen.

Nieuw is dat de Werkgroep zich wil richten op scholen ( basis onderwijs) om daar het unieke verhaal van de drie grietenijen, die samenkomen in de plaats Heerenveen voor het voetlicht te brengen. De week van de geschiedenis wordt samen met de Openbare Bibliotheek uitgebouwd.

Behalve genoemde projecten valt er nog veel te doen op het verzamelen van informatie en verspreiding daarvan door middel van digitalisering van bronnen.

Wanneer we de cultuurhistorische ontwikkeling van de gemeente Heerenveen in ogenschouw nemen, dan is een samenwerkingsverband met historische verenigingen en gemeentelijke instanties een noodzaak. De gemeente dient hier vergelijkbaar bij andere gemeenten een voortrekkersrol in te vervullen.

Terugkerend naar de eigen activiteiten van de Werkgroep: realisatie daarvan is slechts mogelijk als zij zich gesteund weet door het donateurschap van een groot aantal betrokkenen, zowel uit de gemeente Heerenveen als daarbuiten.

Versie: april 2017